ចំណេះដឹង​! ហេតុអ្វី​ត្រូវ​ចុះបញ្ជី​ម៉ាក​សញ្ញា​ពាណិជ្ជកម្ម​?

0

ដោយ ​វុត្ថា​

ភ្នំ​ពេញៈ​ ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ ជា​នីតិវិធី​នៃ​ការ​កត់ត្រា​ព័ត៌មាន​របស់​សហគ្រាស​ពាណិជ្ជកម្ម​ណាមួយ​ ក្នុង​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់ក្រ​សួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ឬន័យ​ម្យ៉ាងទៀត​ថា​ គឺជា​ការ​ដាក់ឈ្មោះ​អាជីវកម្ម​ ក្នុង​បញ្ជី​ក្រុមហ៊ុន​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

តាមរយៈ​ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នេះ​ អ្នក​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្ថានភាព​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ពី​ “ក្រៅផ្លូវការ​” ទៅជា​ “ផ្លូវការ​” ។ ពាក្យ​ទាំងពីរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ ។ “ផ្លូវការ​” មានន័យថា​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ ស្របច្បាប់​ និង​ទទួលស្គាល់​ដោយ​ស្ថាប័ន​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

សិទ្ធិ​ដែល​ទទួល​បាន​តាមរយៈ​ការចុះបញ្ជី​ម៉ាក​ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ​

ក- ចំពោះ​ម៉ាក​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ទំនិញ​ឬសេវា​ ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​រួចហើយ​ ការប្រើ​ប្រាស់​ម៉ាក​នោះ​ ដោយ​ជន​ណាមួយ​ក្រៅពី​ម្ចាស់​ដើម​ ត្រូវ​មានការ​យល់ព្រម​ពី​ម្ចាស់​ម៉ាក​ដើម​ជាមុន​សិន​។

ខ- ម្ចាស់​ដើម​នៃ​ម៉ាក​មាន​សិទ្ធិ​ប្តឹង​ ទៅ​តុលាការ​ប្រឆាំង​នឹង​ជន​ណា​ម្នាក់​ ដែល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​រំលោភ​នូវ​ម៉ាក​របស់​ខ្លួន​ ដោយ​គ្មាន​ការយល់ព្រម​ពី​ម្ចាស់​ដើម​។ ម្ចាស់​ដើម​ក៏​មាន​សិទ្ធិ​ប្តឹង​ផង​ដែរ​ ចំពោះ​ការប្រើ​ប្រាស់​នូវ​សញ្ញា​ ដែល​ប្រហាក់​ប្រហែល​នឹង​ម៉ាក​ដែល​ខ្លួន​បាន​ចុះបញ្ជី​រួចហើយ​ និង​ការប្រើ​ប្រាស់​ម៉ាក​ដែល​ទាក់ទិនទៅនឹង​ទំនិញ​និង​ សេវា​ដែល​ប្រហាក់​ប្រហែល​ ទៅ​នឹង​ទំនិញ​ឬសេវា​នៃ​ម៉ាក​ដែល​ចុះបញ្ជី​រួចហើយ​ ដែល​អាច​បណ្តាល​ឱ្យ​មានការ​ភាន់ច្រឡំ​ជា​សាធារណៈ​។

គ- សិទ្ធិ​ដែល​ទទួល​បាន​តាមរយៈ​ការចុះបញ្ជី​ ម៉ាក​នឹង​មិនរាប់​បញ្ចូល​នូវ​ការ​ដាក់​លក់ទំនិញ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ដោយ​ម្ចាស់​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ឬដោយមាន​ការយល់​ ព្រម​ពី​ម្ចាស់​ម៉ាក​នោះ​ទេ​។

រយៈពេល​ការពារ​នៃ​ម៉ាក​

ម៉ាក​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ហើយ​មាន​សុពលភាព១០ឆ្នាំ​ ចាប់ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទទួលពាក្យ​ស្នើសុំ​ចុះបញ្ជី​។ តាម​ការ​ស្នើសុំ​ការចុះបញ្ជី​ម៉ាក​មួយ​ អាច​ធ្វើ​សាជាថ្មី​សម្រាប់​ ​រយៈពេល១០ឆ្នាំ​ម្តង​។ ជាបន្តបន្ទាប់​ ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ម្ចាស់​ដើម​បង់​អាករ​ ចុះបញ្ជី​ជាថ្មី​តាម​ការកំណត់​។

ការ​អនុគ្រោះ​ចំពោះ​ការ​យឺតយ៉ាវ​ក្នុង​ការចុះបញ្ជី​សាជាថ្មី​ ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ត្រឹម​រយៈពេល៦ខែ​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here