ចំណេះដឹង! តើការបិទផ្សាយឯកសារនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាប្រព័ន្ធមានសារៈ ប្រយោជន៍យ៉ាងណា?

0

ដោយវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទផ្សាយជាសាធារណៈ នូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ នៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈប្រព័ន្ធជាសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេស បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវិនិច្ឆ័យឱ្យពលរដ្ឋត្រួតពិនិត្យ និងតាមគោលនយបាយដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាល។


យោងតាមឯកសាររបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានឱ្យដឹងថា ការបិទផ្សាយជាសាធារណៈ នូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យដីធ្លីជាប្រព័ន្ធនោះ គឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានដីធ្លីក្នុងតំបន់វិនិច្ឆ័យ ត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្បាលដីរបស់ខ្លួនថា វាបានត្រឹមត្រូវអស់ហើយឬនៅ ប្រសិនបើមិនត្រឹមត្រូវអាចប្តឹងជំទាស់ ដើម្បីសើរើ ពិនិត្យមើលឡើងវិញ។

ដោយអនុវត្តន៍តាមគោលនយោបាយ អនុវិស័យនៃការរៀបចំបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកែទម្រង់វិស័យដីធ្លី ក្រុមការងាជំនាញក្រោយពីការវែងវែងបញ្ចប់ បានប្រកាសបិទផ្សាយជាសាធារណៈ នូវឯកសារនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លី មានប្រភេដីលំនៅដ្ឋាន ដីស្រែចំការ និងដីផ្សេងៗទៀត។

ក្នុងការបិទផ្សាយជាសាធារណៈ នូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ ការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបញ្ជៀសការកើតមានទំនាស់ដីធ្លី ហើយត្រូវបានបិទផ្សាយរយៈពេល១៥ថ្ងៃ គិតពីថ្ងៃបិតផ្សាយ ដោយមានគណកម្មការរដ្ឋបាល និងមន្ត្រីជំនាញសុរិយោដី ប្រចាំការដើម្បីពន្យល់អំពីទិន្នន័យទាំងឡាយនិងក្បាលដី ទទួលពាក្យបណ្តឹង និងដោះស្រាយ។

ក្រោយពីបិទផ្សាយរយៈពេល១៥ថ្ងៃហើយពិនិត្យឃើញថា គោលបំណងនៃការបិទផ្សាយឯកសារជាសាធារណៈ នៃការចុះបញ្ជីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនេះ ដើម្បីធានាឱ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងផ្នែកច្បាប់ និងទុកឱកាសអ្នកកាន់កាប់ អ្នកពាន់ព័ន្ធធ្វើការតវ៉ាកែតម្រូវលើឯកសារមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ ហើយការតវ៉ាទុករយៈពេល១៥ថ្ងៃ ដោយមានមន្ត្រីជំនាញរងចាំពន្យល់ ដោះស្រាយ និងទទួលបណ្តឹង។

បន្ទាប់ពីទទួលបានទិន្នន័យក្បាលដីត្រឹមត្រូវអស់ហើយ ទើបចេញវិញ្ញាបណ្ណប័ត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុជួនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រើប្រាស់៕


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here