ចំណេះដឹង! តើ​ពន្ធ និង​អាករ មាន​លក្ខណៈ​ដូចគ្នា និង​ខុសគ្នា​ដូចម្តេចខ្លះ?

0
ចំណេះដឹង! តើពន្ធ និងអាករ មានលក្ខណៈដូចគ្នា និងខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ

ដោយ វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ លក្ខណៈ​ដូចគ្នា៖ ពន្ធ និង​អាករ មានន័យ​ទូទៅ​ដូចគ្នា គឺជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​ពលរដ្ឋ និង​គ្រប់​សមាសភាព​សេដ្ឋកិច្ច ត្រូវ​បង់​ជូន​រដ្ឋ​ទៅតាម​ច្បាប់​កំណត់។

ចំណេះដឹង! តើពន្ធ និងអាករ មានលក្ខណៈដូចគ្នា និងខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ

  លក្ខណៈ​ខុសគ្នា

  ពាក្យ ពន្ធ សំដៅ​ដល់​កាតព្វកិច្ច​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​គ្រប់​សមាសភាព​សេដ្ឋកិច្ច ត្រូវ​បង់ (សាច់ប្រាក់ ឬ​វត្ថុ) ជូន​រដ្ឋ​ទៅតាម​ច្បាប់​កំណត់ដោយ​ផ្ទាល់។ និយាយ​ឱ្យ​ងាយ​យល់ ពន្ធ មានន័យ​ពន្ធ​ផ្ទាល់ ឬ​បន្ទុក​ផ្ទាល់​ឬ​កាតព្វកិច្ច​ផ្ទាល់ ដែល​តម្រូវឱ្យ​បង់​ផ្ទាល់​ពី​អ្នក​ជាប់ពន្ធ។

ឧទាហរណ៍ ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស​រ៍ ជា​ពន្ធ​ផ្ទាល់ ព្រោះ​ត្រូវ​ទា​ផ្ទា​ល់ពី​អ្នក​ជាប់ពន្ធ។ ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ជា​ពន្ធ​ផ្ទាល់ ព្រោះ​ត្រូវ​ទារ​ផ្ទា​ល់ពី​ក្រុមហ៊ុន ឬ​អាជីវករ ។ និង​ពន្ធ​លើ​ធ​ម្យោ​បាយ និង​យានជំនិះ​ជា​ពន្ធ​ផ្ទាល់ ព្រោះ​ត្រូវ​ទារ​ពី​ម្ចាស់​យានជំនិះ។

  ពាក្យ អាករ សំដៅ​ដល់​កាតព្វកិច្ច​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​គ្រប់​សមាសភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ត្រូវ​បង់ (សាច់ប្រាក់ ឬ​វត្ថុ) ជូន​រដ្ឋ​ទៅតាម​ច្បាប់​កំណត់ដោយ​ប្រយោល។ និយាយ​ឪ្យ​ងាយ​យល់ “អាករ” មានន័យថា ពន្ធ​ប្រយោល​ឬ​បន្ទុក​ប្រយោល ឬ​កាតព្វកិច្ច​ប្រយោល​ដែល​តម្រូវ​ឪ្យ​បង់​ដោយ​ប្រយោល​ពី​អ្នក​ជាប់ពន្ធ។

ឧទាហរណ៍ អាករ​តម្លៃបន្ថែម​ជា​ពន្ធ​ប្រយោល ត្រូវ​កំណត់​តម្លៃបន្ថែម​ទៅលើ​ទំនិញ ឬ​សេវា ដែល​បាន​ទិញ​ពី​អ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ។ អាករ​ពិសេស​លើ​ទំនិញ និង​សេវា​មួយចំនួន​ជា​ពន្ធ​ប្រយោល ព្រោះ​ត្រូវ​បង់​ដោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ មិនមែន​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​ទេ។

អាករ​លើ​ការ​ស្នាក់នៅ​ជា​ពន្ធ​ប្រយោល ព្រោះ​ត្រូវ​បង់​ដោយ​អ្នកស្នាក់នៅ សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ មិនមែន​បង់​ដោយ​ម្ចាស់​សណ្ឋាគារ ឬ​ផ្ទះសំណាក់​ទេ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here