ចំណេះដឹង! សំនួរ-ចម្លើយ​ក្នុង​វិស័យ​ដីធ្លី?

0
ចំណេះដឹង! តើសម្បទានដីសង្គមកិច្ច និងភោគៈមានចំណុចខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះ?

ដោយ វុត្ថា

ភ្នំពេញ៖ តើ​ក្នុងករណី​ដែលមាន​ក្បាលដី​មួយចំនួន​ជាប់​បន្ទុក​នៅ​ធនាគារ តើ​ការ​បង្រួម​ក្បាលដី និង​បំបែក​ក្បាលដី អាចធ្វើ​បានដែរ ឬទេ?

ការចុះបញ្ជី​បង្រួម ឬ​បំបែក​ក្បាលដី ដែល​កំពុង​ជាប់​បន្ទុក អាច​ធ្វើបាន​លុះត្រាតែ៖

១) បំពេញបាន​នូវ លក្ខខណ្ឌ​ជា​ក្បាលដី​តែមួយ ដូច​មានចែង​ក្នុង​មាត្រា២២៧ នៃ​ច្បាប់​ភូមិបាល២០០១ (ករណី​បង្រួម​ក្បាលដី)

២) មាន ការយល់ព្រម​ពី​ម្ចាស់​សិទ្ធិ​ប្រាតិភោគ (ធនាគារ​ម្ចាស់បំណុល) ឱ្យ​បង្រួម ឬ​បំបែក​ក្បាលដី កំពុង​ជាប់​បន្ទុក​នោះ

៣) ភាគី​ទាំងអស់​ដែលមាន​ផលប្រយោជន៍​ពាក់ព័ន្ធ ត្រូវ​ព្រមព្រៀងគ្នា​អំពី​លំដាប់​នៃ​ការចុះបញ្ជី ជាអាទិ៍ នៅពេល​ផ្ទេរ ការចុះបញ្ជី​សិទ្ធិ​ប្រាតិភោគ (ផ្ទេរ​បន្ទុក) ពី​ក្បាលដី​ចាស់ ផ្សេងៗគ្នា ទៅ​ប្រមូលផ្តុំ​នៅលើ​ក្បាលដី​ថ្មី​តែមួយ (ករណី បង្រួម​ក្បាលដី) ឬ​ពី​ក្បាលដី​ចាស់​តែមួយ ទៅ​ពង្រាយ​លើ​ក្បាលដី​ថ្មី​ជាច្រើន (ករណី​បំបែក​ក្បាលដី)។

២) ប្រសិន​ជាការ​បង្រួម និង​បំបែក​ក្បាលដី​ក្នុងករណី​ខាងលើ​អាចធ្វើ​ទៅបាន តើ​ត្រូវអនុវត្ត​នីតិវិធី​បែបណា?

ចំពោះ​នីតិវិធី​នៃ​ការចុះបញ្ជី​បង្រួម ឬ​បំបែក​ក្បាលដី ត្រូវអនុវត្ត​ទៅតាម​គោលការណ៍​ណែនាំ​ជា​ធរមាន (ដូច​មាន​ថត​ចម្លងជូន​ភ្ជាប់​មកជា​មួយ) ហើយ​នៅពេល​ចុះបញ្ជី​បង្រួម ឬ​បំបែក​ក្បាលដី​រួច ត្រូវ​ផ្ទេរ​ការចុះបញ្ជី​សិទ្ធិ​ប្រាតិភោគ (ផ្ទេរ​បន្ទុក) ពី​ក្បាលដី​ចាស់​ទៅ​ក្បាលដី​ថ្មី ទៅតាម​ការព្រមព្រៀងរ​បស់​ភាគី​ដែលមាន​ប្រយោជន៍​ពាក់ព័ន្ធ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here