រដ្ឋាភិបាលបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលការតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ិនធឺណិតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជា

0

ដោយ ៖ វុត្ថា

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបបង្កើត មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ិនធឺណិតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជា (National Internet Exchange) ដែលមានមុខងារចំនួនពីរដូចជា មជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេស និងមជ្ឈមណ្ឌលច្រកអ៊ីនធឺណិតអន្តរជាតិ។

យោងតាមអន្តរក្រសួងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការគ្រប់គ្រងច្រកចេញចូលអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិ (National Internet Gateway) នៅថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ បានឱ្យដឹងថា ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ិនធឺណិតថ្នាក់ជាតិ នៅកម្ពុជាផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា ទី១ ធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានលក្ខណៈសន្សំសំចៃតាម រយៈការបង្វែរផ្លូវអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេស ដោយមិនចាំបាច់តភ្ជាប់ទៅក្រៅប្រទេសឱ្យមកតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសវិញ។

ទី២ -បង្កើតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ក្នុងប្រទេសឱ្យមានល្បឿនលឿនជាមួយនឹងថ្លៃទាបសមរម្យផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនសាធារណជន និងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រកបដោ​យប្រសិទ្ធភាព។

ទី៣ ជំរុញឱ្យមានការបង្កើតមាតិកា និងកម្មវិធីក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនឡើង។ ទី៤ កាត់បន្ថយហានិភ័យ ដោយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពលើប ណ្តាញអ៊ីនធឺណិត។

ទី៤ -លើកកម្ពស់ការការពារសន្តិសុខជាតិ និងអធិបតេយ្យជាតិ ដោយគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យការតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ទៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់នៅមជ្ឈ​មណ្ឌលច្រកអ៊ីនធឺណិតអន្តរជាតិ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here