ចំណុច​សំខាន់​ទាំង5 ត្រូវ​គិត​មុន​ពេល​បើក​ដំណើរការ​អជីវ​កម្ម​

0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here