ចំណេះដឹង! អ្វី​ជា​ភណ្ឌាគារ​គយ​មាន​ដែន​កំណត់?

0

ដោយ ​វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ ភណ្ឌាគារ​គយ​មាន​ដែន​កំណត់ គឺជា​អាគារ​ទីកន្លែង ឬ​ទីលាន​ដែល​ទទួលបាន​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ធ្វើ​សន្និធិ​ទំនិញ ក្រោម​ការត្រួតពិនិត្យរ​ប​ស់គយ សម្រាប់​រយៈពេល​ជាក់លាក់​មួយ និង​ដោយមាន​បញ្ជាក់​ពី​ពេលវេលា​ច្បាស់លាស់។ ទំនិញ​នាំចូល និង​ទំនិញ​ក្នុងស្រុក​សម្រាប់​នាំចេញ អាច​ត្រូវ​បានដាក់​ក្នុង​ភណ្ឌាគារ​គយ​មាន​ដែន​កំណត់។

- Video Advertisement -

ទំនិញ​ក្នុង​ភណ្ឌាគារ​គយ​មាន​ដែន​កំណត់ ត្រូវបាន​ព្យួរ​ពន្ធ និង​អាករ​ដែល​ត្រូវ​ជាប់។ការហាមឃាត់ ឬ​ការដាក់​កម្រិត​កំណត់​នានា​លើ​ទំនិញ​ទាំងនេះ អាច​ត្រូវបាន​លើកលែង​រហូត​ដល់ពេល ដែល​ទំនិញ​ត្រូវបាន​បញ្ចេញ​ពី​គយ សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ក្នុងប្រទេស ឬ ដើម្បី​នាំចេញ។

ភណ្ឌាគារ​គយ​មាន​ដែន​កំណត់​មាន​បី​ប្រភេទ៖

ប្រភេទ កៈ ភណ្ឌាគារ​សាធារណៈ គឺជា​ភណ្ឌាគារ​គយ​មាន​ដែន​កំណត់ ដែល​ទទួលបាន​ការអនុញ្ញាត​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល​អាចធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ដោយ​ភ្នាក់ងារ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ឬ ដោយ​បុគ្គល​ណាមួយ។

ភណ្ឌាគារ​នេះ ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ផ្តល់​សេវា​ដល់​បុគ្គល​ណាមួយ ដែលមាន​សិទ្ធិ​ស្របច្បាប់​លើ​ទំនិញ​ឲ្យ​ធ្វើ​សន្និធិ​ទំនិញ រាប់​ប​ញ្ជូ​ល​ទាំង​អ្នក​នាំចូល បុគ្គល​ដែល​ទិញ​ទំនិញ​ក្នុង​ភណ្ឌាគារ​នេះ ឬ​បុគ្គល​ណាមួយ​ផ្សេងទៀត ដែលមាន​សិទ្ធិ​ស្របច្បាប់​លើ​ទំនិញ​ទាំងនេះ។

ប្រភេទ ខៈ ភណ្ឌាគារ​ឯកជន គឺជា​ភណ្ឌាគារ​គយ​មាន​ដែន​កំណត់ ដែល​ទទួលបាន​ការអនុញ្ញាត​ពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋា​ការ​កម្ពុជា ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​ដោយឡែក​ដោយ​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​សម្រាប់ធ្វើ​សន្និធិ​ទំនិញ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ដោយឡែក រាប់បញ្ចូល​ទាំង​ប្រតិបត្តិ​ករ​អាគារ​លក់ទំនិញ​រួច​ពន្ធ។

ប្រភេទ គៈ ភណ្ឌាគារ​ពិសេស គឺជា​ភណ្ឌាគារ​គយ​មាន​ដែន​កំណត់​ដែល​ទទួលបាន​ការអនុញ្ញាត​ពី អគ្គនាយក​អគរ សម្រាប់​រក្សា​ប្រភេទ​ទំ​និគ​គ្រោះថ្នាក់ ប៉ះពាល់​ដល់​គុណភាព​ទំនិញ​ដទៃទៀត ឬ​អាច​ត្រូវការ​ទីកន្លែង​ពិសេស​សម្រាប់​រក្សា​ទំនិញ​ទាំងនោះ។ភណ្ឌាគារ​គយ​ប្រភេទ​នេះ​អាចជា​ភណ្ឌាគារ​សាធារណៈ ឬ​ឯកជន៕

-Video Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here