ធនាគារពិភពលោកៈ រដ្ឋាភិបាលបានខិតខំធ្វើឱ្យបរិយាកាសការងារប្រសើរឡើង

0

ដោយ ប៊ី

ភ្នំពេញ៖ ការសិក្សាដែលបានបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ របស់ធនាគារពិភពលោក បានឱ្យដឹងថា មានការងារចំនួន ៨ លានកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនោះប្រហែល ៨០ ភាគរយគឺប្រជាជនពេញវ័យដែលជាអត្រាមួយខ្ពស់ជាងអត្រាការចូលរួមកម្លាំងពលកម្មជាមធ្យម ៦៣ ភាគរយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ា។

ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាបណ្តើរៗ នូវគុណភាពនៃការងារនៅកម្ពុជាគឺជាសក្ខីភាពនៃភាពជោគជ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជំរុញការនាំចេញរបស់ប្រទេសនេះ។ ទោះយ៉ាងណា និន្នាការពិភពលោក ដូចជាការកើនឡើងនៃវណ្ណៈកណ្តាលអាស៊ីការផ្លាស់ប្តូរគំរូពាណិជ្ជកម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មតម្រូវឱ្យកម្ពុជាគិតឡើងវិញនូវយុទ្ធសាស្ត្រការងាររបស់ខ្លួន នៅពេលវាឈានទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការអភិវឌ្ឍដែលដឹកនាំដោយការនាំចេញ។

ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំណាក់កាលទី ៤ ការងារអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា៖ ការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃស្អែកបានកំណត់នូវគោលនយោបាយអន្តរវិស័យដែលជារួមនឹងបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតល្អប្រសើរ និងមានការងាររាប់បញ្ចូលបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលវែង។

យុទ្ធសាស្ត្រការងាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវដោះស្រាយនិន្នាការស្នូលចំនួនបួន៖

  • ទី១ ខណៈដែលវិស័យនាំចេញបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការផ្តល់ការងារដែលមានគុណភាពខ្ពស់បន្ថែមទៀត វិស័យនេះមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតការងារកាន់តែប្រសើរ។ ការចូលរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃពិភពលោកបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍តិចតួចដល់កម្មករជាងសកម្មភាពនាំចេញរបស់ដៃគូនៅកម្ពុជា។
  • ទី ២ ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមានចំនួនច្រើនជាងសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយជនបរទេស ប៉ុន្តែនៅតែមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ប្រជាជន ១,៤ លាននាក់ត្រូវបានជួលឱ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលម្នាក់ៗធ្វើការជាមធ្យម ៨ នាក់។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រជាជន ១,២ លាននាក់ត្រូវបានជួលឱ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយជនបរទេសដែលម្នាក់ៗធ្វើការជាមធ្យម ១២៤ នាក់។ ប្រសិនបើសហគ្រាសគ្រួសារ និងអាជីវកម្មខ្នាតតូចកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែង និងរីកចម្រើន ពួកគេអាចជួលពលករកម្ពុជាបានច្រើន។
  • ទី៣ វិស័យនាំចេញ និងក្នុងស្រុកនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមិនទាន់មានភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក។ឧទាហរណ៍ វិស័យកាត់ដេរមានប្រភពតែ ២៥ ភាគរយនៃធាតុចូលរបស់ខ្លួនពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក បើធៀបនឹង ៦០ ភាគរយនៃវិស័យកាត់ដេរវៀតណាម។ ការធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែប្រសើររវាងវិស័យទាំងនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបង្កើតកំណើនការងាររបស់គ្នាទៅវិញទៅមក។
  • ទី ៤ ពលករខ្មែរមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជាមួយនឹងជំនាញក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសការងារនៃសេដ្ឋកិច្ចទំនើប។ នៅឆ្នាំ ២០១៦ ៣៧,៦ ភាគរយនៃអ្នកនាំចេញបានលើកឡើងពីកម្លាំងពលកម្មដែលមានការអប់រំមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលជាឧបសគ្គដល់អាជីវកម្មកំពូល។ កម្មករនិយោជិតត្រូវការការបណ្តុះបណ្តាលនិងការបណ្តុះបណ្តាលឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចចូលរួមចំណែក និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here